Slide

Slide
กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

ปรัชญา | วิสัยทัศน์ | พันธกิจ


ปรัชญา

“ส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในท้องถิ่นที่ด้อยโอกาส เพื่อเพิ่มโอกาสด้านการศึกษาในระดับอุดมศึกษา และส่งเสริมภูมิปัญญาอันจะนำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”

วิสัยทัศน์
มุ่งมั่นที่จะเป็นวิทยาเขตที่สมบูรณ์ เพื่อสามารถจัดการศึกษา ดำเนินการวิจัย ให้บริการวิชาการ  ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นและส่งเสริมให้เกิดความพร้อมของชุมชน   ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนโดยการมีส่วนร่วมของท้องถิ่นอย่างมีคุณภาพภายในปี 2558

พันธกิจ
สอน วิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชน สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น มีส่วนร่วมในการเตรียมความพร้อม ขององค์กรในท้องถิ่นเพื่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน”

Facebook