Slide

Slide
กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

วันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2559

เปิดรับสมัครเปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ทั้งภาคปกติและภาค กศ.บป.(ภาคพิเศษ)

เปิดรับสมัครเปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ทั้งภาคปกติและภาค กศ.บป.(ภาคพิเศษ)มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ วิทยาเขตแพร่ เปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ กศ.บป.

ภาคปกติ (ปิดรับสมัคร 1 สิงหาคม 2559)

  บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการเป็นผู้ประกอบการ (บธ.บ)

*ขอสงวนสิทธิในการเปิดสอนและไม่ประกาศรายชื่อ ในกรณีที่นักศึกษาไม่ครบจำนวนกลุ่ม 25 คน 

ภาคพิเศษ (กศ.บป.)(ปิดรับสมัคร 1 สิงหาคม 2559)

  หลักสูตร4 ปี     หลักสูตร 4 ปี(เทียบโอน)
  บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการเป็นผู้ประกอบการ (บธ.บ)
 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  (รป.บ.)
  บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ.)
  บัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (บช.บ)
  การตลาด (บธ.บ.)                                 บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการธุรกิจบริการ (บธ.บ.)


*ขอสงวนสิทธิในการเปิดสอนและไม่ประกาศรายชื่อ ในกรณีที่นักศึกษาไม่ครบจำนวนกลุ่ม 25 คน 

ข้อมูลหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ปี พ.ศ. 2554 - 2558และค่าธรรมเนียมการศึกษา

คลิ๊กที่นี่ Link


เอกสารในการสมัคร

1. รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป
2. ใบรับรองของโรงเรียนหรือใบรับรองผลการเรียน หรือ ใบ ร.บ. 1 ฉบับ
3. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ
5. เอกสารอื่น ๆ เช่น เอกสารรับรอง กิจกรรม เกียรติบัตร (ถ้ามี)


คุณสมบัติ

ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) (ปวส. ในกรณีเทียบโอน)
สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ 054-584094 , 054-531199
หรือ inbox สอบถาม ได้ทุกวัน


ดาวน์โหลดใบสมัคร

คลิ๊กที่นี่ Link

*ขอสงวนสิทธิในการเปิดสอนและไม่ประกาศรายชื่อ ในกรณีที่นักศึกษาไม่ครบจำนวนกลุ่ม 25 คน 

การรับสมัครหมายเหตุ  สามารถสมัครโดยตรงหรือส่งไปรษณีย์ได้ที่ 
-   มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ วิทยาเขตแพร่ 167 ถ.จรูญลองรัตน์ ต.ห้วยอ้อ อ.ลอง จ.แพร่ 54150 โทร 054 - 584094
-   4/12 สนามกีฬาอบจ.แพร่ ( โครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยแพร่ ) ชั้น 3 ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่ 54000  โทร 054-531199

โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการสมัคร

ได้ทุกวัน จันทร์-อาทิตย์ 08.00-17.00 น.*ขอสงวนสิทธิในการเปิดสอนและไม่ประกาศรายชื่อ ในกรณีที่นักศึกษาไม่ครบจำนวนกลุ่ม 25 คน 


วันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2558

กำหนดการฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2556-2557 ระหว่างวันที่ 14-17 ตุลาคม 2558

กำหนดกาฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2556-2557 ระหว่างวันที่ 14-17 ตุลาคม 2558

วันอังคารที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2558

ประกาศผลคัดเลือกบุคคล ตำแหน่งอาจารย์คณะวิทยาการการจัดการ สาขาการจัดการการเป็น ผู้ประกอบการ (บธ.บ.)(รอบแรก)

ประกาศผลคัดเลือกบุคคล ตำแหน่งอาจารย์คณะวิทยาการการจัดการ สาขาการจัดการการเป็น    ผู้ประกอบการ (บธ.บ.)


ตามประกาศโครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยแพร่ ร่วมกับคณะวิทยาการการจัดการหลักสูตรบริหาร
ธุรกิจ สาขาการจัดการการเป็นผู้ประกอบการ (บธ.บ.)มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ วิทยาเขตแพร่ ลงวันที่
๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นอาจารย์ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการการเป็นผู้ประกอบการ (บธ.บ.)มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ วิทยา

เขตแพร่ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่  บัดนี้ได้ดำเนินการคัดเลือกผู้สมัครและพิจารณารอบแรกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

Download : https://goo.gl/VmxOrU 

Facebook