Slide

Slide
กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

วันอังคารที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2558

ประกาศผลคัดเลือกบุคคล ตำแหน่งอาจารย์คณะวิทยาการการจัดการ สาขาการจัดการการเป็น ผู้ประกอบการ (บธ.บ.)(รอบแรก)

ประกาศผลคัดเลือกบุคคล ตำแหน่งอาจารย์คณะวิทยาการการจัดการ สาขาการจัดการการเป็น    ผู้ประกอบการ (บธ.บ.)


ตามประกาศโครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยแพร่ ร่วมกับคณะวิทยาการการจัดการหลักสูตรบริหาร
ธุรกิจ สาขาการจัดการการเป็นผู้ประกอบการ (บธ.บ.)มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ วิทยาเขตแพร่ ลงวันที่
๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นอาจารย์ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการการเป็นผู้ประกอบการ (บธ.บ.)มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ วิทยา

เขตแพร่ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่  บัดนี้ได้ดำเนินการคัดเลือกผู้สมัครและพิจารณารอบแรกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

Download : https://goo.gl/VmxOrU 

Share this

Facebook