Slide

Slide
กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

วันอาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

เปิดรับสมัครเปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 (รอบ 2 ) ทั้งภาคปกติและภาค กศ.บป.(ภาคพิเศษ)


เปิดรับสมัครเปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 (รอบ 2 ) ทั้งภาคปกติและภาค กศ.บป.(ภาคพิเศษ)มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ วิทยาเขตแพร่ เปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 ทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ กศ.บป. ( รอบ 2 )

ภาคปกติ (ปิดรับสมัคร 20 กรกฏาคม 2558)

1. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต 4 ปี (รป.บ.)
2. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 4 ปี (บธ.บ.)
- คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
- การตลาด
- การจัดการการเป็นผู้ประกอบการ
- การจัดการการเป็นผู้ประกอบการ วิชาเอก การจัดการการค้าปลีก ตามความร่วมมือสนับสนุนทุนการศึกษากับบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
3. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.)
- การบัญชี
4. หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ.)
- วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
- เกษตรศาสตร์
5. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)
- เทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์

ภาคพิเศษ (กศ.บป.)(ปิดรับสมัคร 20 กรกฏาคม 2558)

1. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต 4 ปี และหลักสูตรเทียบโอน (รป.บ.)
2. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 4 ปี (บธ.บ.)
- คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 4 ปี และหลักสูตรเทียบโอน
- การจัดการธุรกิจบริการ 4 ปี และหลักสูตรเทียบโอน
- การตลาด 4 ปี และหลักสูตรเทียบโอน
3. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.)
- การบัญชี 4 ปี และหลักสูตรเทียบโอน
4 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)
- เทคโนโลยุอุตสาหกรรม (การจัดการงานก่อสร้าง)

ข้อมูลหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ปี พ.ศ. 2554 - 2558และค่าธรรมเนียมการศึกษา

คลิ๊กที่นี่ Link

เอกสารในการสมัคร

1. รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป
2. ใบรับรองของโรงเรียนหรือใบรับรองผลการเรียน หรือ ใบ ร.บ. 1 ฉบับ
3. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ
5. เอกสารอื่น ๆ เช่น เอกสารรับรอง กิจกรรม เกียรติบัตร (ถ้ามี)

คุณสมบัติ

ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) (ปวส. ในกรณีเทียบโอน)
สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ 054-584094 , 054-531199
หรือ inbox สอบถาม ได้ทุกวัน

ดาวน์โหลดใบสมัคร

คลิ๊กที่นี่ Link

ลิงค์สำรองในการดาวน์โหลดใบสมัคร

คลิ๊กที่นี่ Link


การรับสมัคร


ส่งใบสมัครหรือส่งไปรษณีย์ ได้ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ วิทยาเขตแพร่ 167 ม. 6 ถ.จรูญลองรัตน์ ต.ห้วยอ้อ อ.ลอง จ.แพร่ 54150

โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการสมัคร

หรือ

อาคารเรียนวิทยาศาสตร์การกีฬา (สนามกีฬา อบจ.แพร่ ) ตึกใต้ถุนโล่ง ชั้น 3

ได้ทุกวัน จันทร์-อาทิตย์ 08.00-17.00 น.

Share this

Facebook