Slide

Slide
กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

เกี่ยวกับวิทยาเขตแพร่

เกี่ยวกับวิทยาเขตแพร่
   มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์วิทยาเขตแพร่สถาบันอุดมศึกษาของท้องถิ่นเพื่อท้องถิ่นถือกำเนิดขึ้นด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่  นำโดยท่านนพ.ชาญชัย   ศิลปอวยชัย กับ ผศ.ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า  อธิการบดีในขณะนั้น  ด้วยมีแนวคิดและความเห็นร่วมกันที่จะเปิดศูนย์การศึกษาถาวรขึ้น ณ จังหวัดแพร่  เนื่องจากราชภัฏได้มาเปิดทำการสอนภาคพิเศษมาเป็นเวลา 10 กว่าปีแล้วทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท  และประกาศนียบัตรวิชาชีพครู  ณ  โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ สำนักงานเขพื้นที่การศึกษาแพร่เขต 1 หรือสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดแพร่เดิมและโรงเรียนลองวิทยา

         จนวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2543  ท่านอธิการบดี  ท่านนายกอบจ.แพร่และผอ.สามัญศึกษาจังหวัดแพร่ 3 ประสานได้ตกลงร่วมกัน โดยสามัญศึกษาจังหวัดแพร่จะมอบพื้นที่ให้ประมาณ  27 ไร่  ซึ่งโรงเรียนลองวิทยา
โดยผู้อำนวยการชุมพล  ไชยบัวแก้ว  ได้สนับสนุนพื้นที่ว่างเป็้นสนามกีฬาและบ้านพักอาจารย์  ในพื้นที่เลขที่ 167
ถนนจรูญลองรัตน์ ตำบลห้วยอ้อ   อำเภอลอง  จังหวัดแพร่  และในวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ.2543  การประชุมลงนามมอบที่ดินเกิดขึ้น ณ โรงเรียนลองวิทยา โดยมีบุคคลสำคัญร่วมเป็นสักขีพยาน  คือ อาจารย์สมพล วัฒนชัยผู้อำนวยการสามัญศึกษาจังหวัดแพร่,  นายแพทย์ชาญชัย ศิลปอวยชัย  นายกอบจ.แพร่ , คุณพ่อกสิณ ภุมมะภูติ นายกเทศมนตรีบ้านปิน,  ผศ.เรืองเดช วงศ์หล้า อธิการบดีสถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์  อาจารย์ชุมพล ไชยบัวแก้ว  ผู้อำนวยการโรงเรียนลองวิทยา  และอาจารย์ดนัย สังข์เกิดสุข  ปลายปีพ.ศ.2545   สภาประจำสถาบันฯได้อนุมัติเปิดการเรียนการสอนเป็นวิทยาเขตแพร่และให้ อาจารย์ไกรวุฒิ  จันทร์รัตน์  รักษาการรองอธิการบดีประจำวิทยาเขตต่อมา
 
              
      
      สภาพปัจจุบัน  วิทยาเขตแพร่ได้รับความช่วยเหลือจากท้องถิ่นทั้ง อบจ. เทศบาล อบต. และบุคลากรในท้องถิ่นเป็นอย่างดี โดยป้ายชื่อมหาวิทยาลัยฯ  ได้รับการสนับสนุนจากนายกเทศมนตรีเทศบาลบ้านปินเป็นผู้สร้างให้ หอพักนักศึกษาจำนวน 2 หลัง   อบจ.แพร่ ท้องถิ่นเมืองลองและวังชิ้น ร่วมกันสร้างให้  โรงอาหารประธานกลุ่มองค์การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและอาคารบ้านพักอาจารย์   ก็ได้รับการสนับสนุนจาก  อบจ.แพร่ ในการก่อสร้างให้ รวมทั้งกิจกรรมของนักศึกษาด้านต่างๆ  เพื่อให้วิทยาเขตแพร่ได้ชื่อว่าเป็นสถาบันอุดมศึกษาของท้องถิ่นอย่างสมบูรณ์แบบ
     เป้าหมายที่เป็นจุดสูงสุดของวิทยาเขตแพร่ก็คือ  จะสร้างบัณฑิตให้พร้อมทั้งกายใจโดยหล่อหลอมด้วยกิจกรรม  เสริมสร้างภูมิปัญญาด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น  ตามปณิธานที่ว่า นักศึกษาวิทยาเขตแพร่ต้อง การเรียนดี  กิจกรรมเด่น  เล่นกีฬา  ใฝ่หาความรู้  สู่คุณธรรม นำท้องถิ่นพัฒนา
                     

Facebook